7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

Yapılandırılma Süresi Uzatıldı 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31350 Karar Sayısı: 3343 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmas…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

adaletHukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi 01 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29844 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu..

 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddk10 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29649 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Anonim Şirketler Dikkat, Esas Sözleşmelerinizi Yenileyiniz!


Tarih:
 13/05/2013

Değerli okurlarımız, bilindiği üzere esas sözleşmeler şirketlerin anayasalarıdır ve 6103 sayılı Kanunun 22’nci maddesi uyarınca 1 Temmuz 2013 tarihine kadar şirketlerin esas sözleşmeleri 6102 sayılı Yeni TTK’ya uyumlu hale getirilecektir. Bu yazımızda anonim şirket sözleşmelerinin Yeni TTK’ya uyumu meselesi ele alınacaktır. Kanaatimce, esas sözleşmeleri Yeni TTK’ya uyumlu hale getirmek için 1 Temmuz tarihi beklenilmemelidir. 

Soru: Unvan değişikliğinde eski defter ve belgeler ile ödeme kaydedici cihaz levhası kullanılabilir mi?

Soru: Unvan değişikliğinde eski defter  ve belgeler ile ödeme kaydedici cihaz levhası kullanılabilir mi?

 

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Tasdike tabi defterler” başlıklı 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler belirtilmiş, “Tasdik zamanı” başlıklı 221 inci maddesinde “Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark